Zpracování osobních údajů

 

1.   
Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o
Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
společností Zoologická zahrada Tábor, a.s., IČ: 04074025,
se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 20613 (dále jen “správce“), a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů a s Nařízením
Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.

 

2.   
Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

a)       Identifikační
údaje

Správce
zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy Vaše identifikační údaje, a to
zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště.
Identifikační údaje jsou součástí smluv, které se správcem uzavíráte. Správce
zpracovává identifikační údaje v rozsahu, který mu nařizují právní
předpisy. Správce pro účely splnění své zákonné povinnosti vyplývající mu ze
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, zaznamená identifikační údaje fyzických
osob stanovené tímto zákonem a ověří je z průkazu totožnosti, jsou-li v něm
uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě
orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.

Správce uchovává
Vaše identifikační údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení
obchodního vztahu s Vámi.

 

b)      Kontaktní
údaje

V případě,
že správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení,
korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, zpracovává tyto správce za
účelem výkonu obchodní činnosti správce, spočívající zejména v přímém
marketingu sestávajícího ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné
nabídky správcem.

c)       Cookies

Cookies jsou
krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk
a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny
cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách
správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za
účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení
webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových
stránek nedostupnými.

d)      Personální
údaje

 

Odesláním
svého životopisu udělujete dobrovolně správci souhlas se zpracováním svých
osobních údajů uvedených v životopise
, motivačním dopise
či jiném sdělení, zaslanými správci za účelem účastni ve výběrovém řízení
na pracovní pozici u správce.

 

 

 

e)      Kamerové
záznamy

 

Správce pořizuje
za účelem zajištění bezpečnosti zvířat a osob ve své provozovně na adrese Větrovy 10, 390 01, Tábor kamerové záznamy. Kamerové
záznamy správce uchovává po dobu 14 dnů od jejich pořízení.

 

3.   
Právní důvody zpracování osobních údajů

 

a)       Správce
je oprávněn zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem uzavření
a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále oprávněn zpracovávat
Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za účelem splnění své právní
povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon
č. 253/2008 Sb., zákon o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

atd.).

 

b)      Správce
je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše kontaktní údaje pro
marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není třeba v případě, kdy
správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého
oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. I v takovém případě jste
Však oprávněni vyslovit svůj nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazníkem dle
těchto zásad je osoba, se kterou správce je či byl ve smluvním vztahu a dále
osoba, která kontaktovala správce za účelem získání informací
v souvislosti s nabídkou správce v rámci jeho obchodní činnosti.

Udělení
souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní
účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej
neodvoláte.

Vámi udělený
souhlas dle tohoto bodu jste oprávněni odvolat a svůj nesouhlas se zpracováním
Vašich kontaktních údajů jako zákazníků správce dle tohoto bodu jste oprávněni
vyslovit prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení či
případně na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech (1) a
(2) těchto zásad.

c)       Správce
je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše personální údaje za
účelem Vaší účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici a dále evidence Vaší
osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u správce v personální databázi správce. 

Udělení
souhlasu ke zpracování Vašich personálních údajů pro účely účasti ve výběrovém
řízení na danou pracovní pozici je dobrovolné. Tento souhlas udělujete na dobu tří
let od ukončení výběrového řízení.

Tento souhlas
jste oprávněni na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech
(1) a (2) těchto zásad.

d)      Správce
je oprávněn zpracovávat pořízené kamerové záznamy z důvodu ochrany
oprávněných zájmů správce – zajištění bezpečnosti zvířat a osob. Provozovna je
označena oznámením o pořizování kamerových záznamů.

 

4.   
Zabezpečení osobních údajů

Správce
zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti
přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

5.   
Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní
údaje předáváme našim dodavatelům dle níže uvedeného:

a)       za
účelem efektivního vedení a vyhodnocování výběrových řízení na námi nabízené
pracovní pozice předáváme personální údaje uchazečů o zaměstnání poskytovatelům
personálních databázových systémů správce, a to včetně cloudových uložišť,

 

b)      pro
marketingové a obchodní účely správce předáváme kontaktní údaje osob, které nám
s tímto zpracováním správci udělily souhlas, poskytovatelům IT služeb,
včetně cloudových uložišť, příp. marketingovým agenturám,

 

c)       v případě,
že zakoupíte služby správce u třetí osoby, může být za účelem ověření platného
zakoupení příslušné služby příjemcem tato třetí osoba.

V případě
využívání cloudových uložišť jsou tato umístěna vždy v rámci EU.
Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně
pro účely, ke kterým byli správcem pověřeni.

 

6.   
Práva subjektů údajů

 

a)      
Máte právo na přístup k Vašim osobním
údajům zpracovávaným správcem/zpracovatelem, které zahrnuje právo získat
potvrzení, zda správce/zpracovatel zpracovává osobní údaje a právo na
poskytnutí informace o zpracování osobních údajů (účel, kategorie, příjemci,
doba zpracování, atd.)

 

b)     
Máte právo na opravu Vašich osobních údajů
zpracovávaných správcem/zpracovatelem v případě, že jsou nepřesné.

 

c)      
Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných
správcem/zpracovatelem, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel,
pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za
účelem splnění zákonných povinností správce.

 

d)     
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních
údajů v případě, že:

         
máte za to, že jsou nepřesné,

         
máte za to, že je správce/zpracovatel zpracovává
protiprávně,

         
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků,

         
vznesete námitku proti jejich zpracování, a to
do doby, než nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad
oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

e)     
Máte právo na oznámení o opravě, výmazu nebo
omezení zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to
ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

f)       
Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů
zpracovávaných správcem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

g)      
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů správcem.

 

h)     
V případě, že jsou Vaše osobní údaje
zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů
z jiných právních důvodů a dále na zpracování osobních údajů po dobu, kdy
byl Váš souhlas platně udělen.

 

i)       
Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit
u správce:

(1)   
písemně na adrese Dukelských hrdinů 747/19, PSČ
17000,

(2)   
prostřednictvím e-mailu na zoo@zootabor.eu,

 

nebude-li správcem v konkrétním případě stanovena
jiná forma uplatnění Vašeho práva.

 

j)       
Máte právo podat stížnost ve věci zpracování
Vašich osobních údajů u dozorového úřadu správce, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.

 

7.   
Osobní údaje poskytnuté dle těchto zásad mohou
být zpracovávány také zpracovatelem společností EKOSPOL a.s., IČ: 63999854, se
sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 747/19, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3590.

 

8.   
Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 24.4.2019.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options