Zpracování osobních údajů

1. Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o Vašich právech v
souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností

Zoologická zahrada Tábor, a.s., IČ: 04074025, se sídlem Dukelských
hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20613

(dále jen “správce“), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

a) Identifikační údaje

Správce zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy Vaše identifikační
údaje, a to zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,
adresu bydliště. Identifikační údaje jsou součástí smluv, které se správcem
uzavíráte. Správce zpracovává identifikační údaje v rozsahu, který mu
nařizují právní předpisy. Správce pro účely splnění své zákonné povinnosti
vyplývající mu ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zaznamená
identifikační údaje fyzických osob stanovené tímto zákonem a ověří je z
průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo
průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho
platnosti.

Správce uchovává Vaše identifikační údaje po dobu 10 let od uskutečnění
obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s Vámi.

b) Kontaktní údaje

V případě, že správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše
jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, zpracovává
tyto správce za účelem výkonu obchodní činnosti správce, spočívající
zejména v přímém marketingu sestávajícího ze zpětného kontaktu a vytvoření
a zasílání zpětné nabídky správcem.

c) Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do
prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například
preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém
prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na
internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových
stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze
zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát
některé funkce webových stránek nedostupnými.

d) Personální údaje

Odesláním svého životopisu udělujete dobrovolně správci souhlas se
zpracováním svých osobních údajů uvedených v životopise, motivačním dopise
či jiném sdělení, zaslanými správci za účelem účastni ve výběrovém řízení
na pracovní pozici u správce.

e) Kamerové záznamy

Správce pořizuje za účelem zajištění bezpečnosti zvířat a osob ve své
provozovně na adrese Větrovy 10, 390 01, Tábor kamerové záznamy. Kamerové
záznamy správce uchovává po dobu 14 dnů od jejich pořízení.

3. Právní důvody zpracování osobních údajů

a) Správce je oprávněn zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje za
účelem uzavření a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále
oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za
účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů
(např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č.
253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, atd.).

b) Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše
kontaktní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není
třeba v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z
důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. I v takovém
případě jste Však oprávněni vyslovit svůj nesouhlas s tímto zpracováním.
Zákazníkem dle těchto zásad je osoba, se kterou správce je či byl ve
smluvním vztahu a dále osoba, která kontaktovala správce za účelem získání
informací v souvislosti s nabídkou správce v rámci jeho obchodní činnosti.

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a
obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby,
dokud jej neodvoláte.

Vámi udělený souhlas dle tohoto bodu jste oprávněni odvolat a svůj
nesouhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů jako zákazníků správce
dle tohoto bodu jste oprávněni vyslovit prostřednictvím odkazu uvedeného v
zaslaném obchodním sdělení či případně na kontaktech uvedených níže v
článku 6. písm. i) bodech (1) a (2) těchto zásad.

c) Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše
personální údaje za účelem Vaší účasti ve výběrovém řízení na pracovní
pozici a dále evidence Vaší osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u správce v
personální databázi správce.

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich personálních údajů pro účely účasti
ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici je dobrovolné. Tento souhlas
udělujete na dobu tří let od ukončení výběrového řízení.

Tento souhlas jste oprávněni na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm.
i) bodech (1) a (2) těchto zásad.

d) Správce je oprávněn zpracovávat pořízené kamerové záznamy z důvodu
ochrany oprávněných zájmů správce – zajištění bezpečnosti zvířat a osob.
Provozovna je označena oznámením o pořizování kamerových záznamů.

4. Zabezpečení osobních údajů

Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými
opatřeními proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Udělením souhlasu s těmito zásadami souhlasíte s předáním Vašich osobních
údajů dodavatelům správce, dle níže uvedeného:

a) za účelem efektivního vedení a vyhodnocování výběrových řízení na
správcem nabízené pracovní pozice správce předává správce personální údaje
uchazečů o zaměstnání poskytovatelům personálních databázových systémů
správce, a to včetně cloudových uložišť,

b) pro marketingové a obchodní účely správce předává kontaktní údaje osob,
které s tímto zpracování správci udělily souhlas, poskytovatelům IT služeb,
včetně cloudových uložišť, příp. marketingovým agenturám.

V případě využívání cloudových uložišť jsou tato umístěna vždy v rámci EU.
Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně
pro účely, ke kterým byli správcem pověřeni.

6. Práva subjektů údajů

a) Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným
správcem/zpracovatelem, které zahrnuje právo získat potvrzení, zda
správce/zpracovatel zpracovává osobní údaje a právo na poskytnutí
informace o zpracování osobních údajů (účel, kategorie, příjemci, doba
zpracování, atd.)

b) Máte právo na opravu Vašich osobních údajů zpracovávaných
správcem/zpracovatelem v případě, že jsou nepřesné.

c) Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut)
zpracovávaných správcem/zpracovatelem, a to za předpokladu, že již nejsou
potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů
zpracovávaných za účelem splnění zákonných povinností správce.

d) Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

– máte za to, že jsou nepřesné,

– máte za to, že je správce/zpracovatel zpracovává protiprávně,

– správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

– vznesete námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody
subjektu údajů.

e) Máte právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich
osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to
vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
předat tyto údaje jinému správci.

g) Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
správcem.

h) V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho
souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však
nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále na
zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen.

i) Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u správce:

(1) písemně na adrese Dukelských hrdinů 747/19, PSČ 17000,

(2) prostřednictvím e-mailu na zoo@zootabor.eu,

nebude-li správcem v konkrétním případě stanovena jiná forma uplatnění
Vašeho práva.

j) Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u
dozorového úřadu správce, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Osobní údaje poskytnuté dle těchto zásad mohou být zpracovávány také
zpracovatelem společností EKOSPOL a.s., IČ: 63999854, se sídlem Praha 7,
Dukelských hrdinů 747/19, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3590.

8. Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 1.5.2018

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options